fbpx
+421 917 778 725 vyzva@terraincognita.sk

VÝZVA PROGRAMU TERRA INCOGNITA
NA ROK 2020

Pozrite si zoznam schválených a zoznam neschválených žiadostí o podporu cez Výzvu 2020. 

Aj v roku 2020 program Košického samosprávneho kraja Terra Incognita podporí najlepšie podujatia a najprínosnejšie projekty rozvíjajúce cestovný ruch v regióne. Celkový balík financií, ktoré budú prerozdelené cez päť opatrení, je 840.000 eur. Dotácia do cestovného ruchu v takejto výške na Slovensku nemá obdobu. Chcete o výzve vedieť viac? Všetko podstatné zhŕňame aj v podcaste Vyrazme si.

Medzinárodné podujatia

Podporíme silné medzinárodné podujatia s vysokou návštevnosťou

;

Medzinárodné podujatie má spĺňať tieto požiadavky

 • jeho návštevnosť dosahuje minimálne 20.000 osôb
 • účasťníci i návštevníci prichádzajú aj spoza hraníc SR
 • po stránke technicko-organizačného zabezepečenia je absolútne sebestačné

Alokácia
150.000

TOP podujatia v Košickom kraji

Podporíme najlepšie regionálne a nadregionálne podujatia

;

TOP podujatie má spĺňať tieto požiadavky

 • je dvojdňové
 • má aspoň trojročnú históriu
 • do programu i príprav zapája miestne komunity
 • dejiskom je turisticky atraktívne miesto mimo mesta Košice
 • atraktívna lokalita

Alokácia
70.000

c

Inkubátor veľkých podujatí

Podporíme medzinárodné podujatia s inovatívnym prístupom

;

Inkubátorové podujatie má spĺňať tieto požiadavky

 • je jednodňové
 • prináša nový, unikátny druh zážitku (prepája históriu, tradície s modernou kultúrou)
 • koná sa v lokalite medzinárodného významu, mimo mesta Košice s dobrou dostupnosťou

Alokácia
100.000

Mikrogranty ekoturizmus

Podporíme projekty rozvoja cestovného ruchu zamerané na ekoturizmus

;

Podporený projekt má spĺňať tieto požiadavky

 • sleduje princípy ekoturizmu a udržateľnosti
 • obsahuje lokálnu autenticitu a zapája miestnu komunitu
 • prináša vzdelávacie prvky a ekonomický prínos pre lokálnu komunitu

Alokácia
120.000

Veľké turistické atrakcie

Podporíme vytvorenie nových veľkých návštevníckych atrakcií

;

Veľká atrakcia má spĺňať tieto požiadavky

 • atrakcie pre širokú verejnosť
 • atrakcie, kvôli ktorým sa návštevník rozhodne danú lokalitu navštíviť
 • prinášajú úplne nový druh zážitku
 • viacročná realizácia (ukončenie do 31.10.2021)

Alokácia
400.000

Dátum vyhlásenia výzvy:

 

21.10.2019

Dátum uzavretia výzvy:

 

30.11.2019

O Výzve 2020 počúvajte v podcaste Vyrazme si:

Často kladené otázky

Kto sa môže do výzvy programu Terra Incognita na rok 2020 zapojiť?

Do výzvy sa môžu zapojiť právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktoré sídlia na území Košického samosprávneho kraja. Ak si nie ste istý, či právna forma vášho subjektu spĺňa podmienky na zapojenie sa do výzvy, opýtajte sa nás.

Ako podám žiadosť?

Žiadosť musíte vyplniť elektronicky, cez formulár na podstránke príslušného opatrenia. Vďaka tomu sa predíde prípadným nedostatkom a budete vedieť, že ste do žiadosti uviedli všetko potrebné. Sumár žiadosti vám po kompletnom vyplnení príde emailom, priložené pdf si vytlačíte a spolu s povinnými prílohami pošlete poštou na adresu: 

Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice

Aké doklady je potrebné k žiadosti priložiť?

3 x originál vytlačený a podpísaný – Online formulár, Rozpočet, Prehlásenie o disponovaní finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu, Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dotácie, Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dotácie – iné dotačné výzvy, v prípade investičných projektov aj Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov

3 x kópiu – Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie, Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu, Jednoduchý situačný výkres (ak je to relevantné pre projekt), v prípade investičných projektov aj Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa realizuje projekt

Dokedy môžem žiadosť podať?

Najneskorší možný termín odoslania žiadosti je 30.11.2019 – rozhodujúci je termín na poštovej pečiatke.

Akú maximálnu podporu pre môj projekt/podujatie môžem získať?

Výška podpory pre jednotlivé projekty a podujatia v rámci jednotlivých opatrení výzvy je rôzna. Rozpätie minimálnej a maximálnej podpory pre jedného žiadateľa je uvedené na podstránke príslušného opatrenia.

Aký je následný proces po ukončení prijímania žiadostí?

Nasleduje formálne honotenie žiadostí. Ak budú zistené formálne nedostatky u žiadateľa, bude písamne vyzvaný, aby ich do 10 dní odstránil. Po sfinalizovaní všetkých prijatých výziev, sú odoslané na posúdenie hodnotiteľom, ktorí na základe hodnotiacich formulárov zostavia poradie úspešnosti žiadateľov. Po schválení Riadicim výborom je táto informácia posunutá úspešnému žiadateľovi a nasleduje podpis zmluvy, čerpanie dotácie a realizácia projektu.

Implemetačný orgán výzvy

Košice Región Turizmus je organizácia zaoberajúca sa destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Orientujeme sa na marketing a rozvoj destinácie, ale aj vytváranie produktov cestovného ruchu. Za naše základné hodnoty považujeme kreatívny prístup, inovatívne riešenia a budovanie efektívnych partnerstiev.

Košický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj je dlhodobým garantom unikátneho programu podpory kultúrneho turizmu Terra Incognita. Program podpory sa uskutočňuje v dvoch hlavných líniách: podpora podujatí a podpora investičných projektov, ktoré rozvíjajú turistickú infraštruktúru a služby. Súčasťou podpory je aj marketing a propagácia.

Máte otázky?
Radi vám na ne odpovieme.

13 + 8 =